Philips Spaghetti - Bún Lớn - Mì Lớn

a spaghetti

Kích Thước: 1.6mm x 1.6mm
 
Công dụng: 
  • Spaghetti
  • Mì tàu sợi lớn
  • Bún tươi sợi lớn