1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.17 (3 Votes)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.40 (5 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

kwcompaf61

Type: Kenwood Compatible

Source: BNN

Size/ Kích Thước: 6mmx1mm

Code / Mã Hàng: BNNKWGL6010

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.33 (3 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

kwBnnFusilliA2

Type: Kenwood Compatible

Source: BNN

Size/ Kích Thước: 6.5mm

Code / Mã Khuôn: BNNKWA265

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

a bigoli vn 2

Type: Kenwood compatible

Source: BNN

Size / Kích Thước: 4mm

Code/ Mã Hàng: BNNKWRD40

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

kwcompaf2407

Type: Kenwood Compatible

Source: BNN

Size/Kích Thước: 24mm x 0.7mm

Code/ Mã Hàng: BNNKWFL2407

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

kwcompar10

Type: Kenwood Compatible

Source: BNN

Size / Kích Thước: 1mm

Code / Mã Khuôn: BNNKWRD10

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

kwcompar13

Type: Kenwood Compatible

Source: BNN

Size/ Kích Thước: 1.3mm

Code/ Mã Khuôn: BNNKWRD13

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

kw3301

Type: Kenwood Compatible

Source: BNN

Size/ Kích Thước: 3mm x 3mm

Code / Mã Hàng: BNNKWSQ3030

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.25 (4 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

kwcompar05

Type: Kenwood Compatible

Source: BNN

Size/ Kích Thước: 0.5mm

Code / Mã Khuôn: BNNKWRD05

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

kwcompaf31

Type: Kenwood Compatible

Source: BNN

Size/ Kích Thước: 3mm x 1mm

Code/ Mã Khuôn: BNNKWFL3010

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

kwcompas2525

Type: Kenwood Compatible

Source: BNN

Size/ Kích Thước: 2.5mm x 2.5mm

Code / Mã Hàng: BNNKWSQ2525

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 3 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

kwcompaf2412

Type: Kenwood Compatible

Source: BNN

Size/ Kích Thuước: 2.4mm x 1.2mm

Code/ Mã Hàng: BNNKWFL2412

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

kwcompaf41

Type: Kenwood Compatible

Source: BNN

Size/ Kích Thước: 4mm x 1mm

Code / Mã Khuôn: BNNKWFL4010

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

kwBnnFusilliA3

Type: Kenwood Compatible

Source: BNN

Size: 6.5mm

Code/ Mã Hàng: BNNKWA365

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

kwcompar15

Type: Kenwood Compatible

Source: BNN

Size/ Kích Thước: 1.5mm x 1.5mm

Code/ Mã Khuôn: BNNKWSQ1515

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

kwcompaf81

Type: Kenwood Compatible

Source: BNN

Size/ Kích Thước: 8mm x 1mm 

Code/ Mã Hàng: BNNKWFL8010