1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.90 (5 Votes)

a banhmivn

 • Nguồn: Đùm Béo
 • Độ Khó: 3/5
 • Thời Gian Chuẩn Bị
 • Thời Gian Nghĩ
 • Thời Gian Nấu:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

banhpia1

 • Nguồn: Nguyen Anh Asakura 
 • Độ Khó: 3/5
 • Thời Gian Chuẩn Bị: 10mn
 • Thời Gian Nghĩ: 30mn
 • Thời Gian Nấu: 20mn

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (3 Votes)

a banhyaourt

 • Nguồn: BNN Recipe
 • Độ Khó: 1/5
 • Thời Gian Chuẩn Bị: 10mn
 • Thời Gian Nghĩ: 30mn
 • Thời Gian Nấu: 20mn

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

a financiers1

 • Nguồn: BNN Recipe (Công thức LENOTRE)
 • Độ Khó: 1/5
 • Thời Gian Chuẩn Bị: 10mn
 • Thời Gian Nghĩ: 30mn
 • Thời Gian Nấu: 10mn

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.50 (2 Votes)

madeleines1

 • Nguồn: BNN Recipe
 • Độ Khó: 1/5
 • Thời Gian Chuẩn Bị: 10mn
 • Thời Gian Nghĩ: 30mn
 • Thời Gian Nấu: 20mn