1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.50 (3 Votes)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

taiheongamgiam2

 • Nguồn: Mai Mills
 • Độ Khó: 1/5
 • Thời Gian Chuẩn Bị: 20mn
 • Thời Gian Nghĩ: 48h
 • Thời Gian Nấu: 0mn

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 3 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

keome00

 • Nguồn: Nguyen Anh Asakura
 • Độ Khó: 2/5
 • Thời Gian Chuẩn Bị: 30 phút
 • Thời Gian Nghĩ: 1 đêm
 • Thời Gian Nấu:  1h

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

duacaichua1

 • Nguồn: BNN Recipe
 • Độ Khó: 1/5
 • Thời Gian Chuẩn Bị: 20mn
 • Thời Gian Nghĩ: 48h
 • Thời Gian Nấu: 0mn

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

cakho02

 • Nguồn: Huynh Truong
 • Độ Khó: 2/5
 • Thời Gian Chuẩn Bị: 30 phút
 • Thời Gian Nghĩ: 36h
 • Thời Gian Nấu:  6h

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

mut ca chua 1

 • Nguồn: Nguyen Anh Asakura
 • Độ Khó: 2/5
 • Thời Gian Chuẩn Bị: 30 phút
 • Thời Gian Nghĩ: 1 đêm
 • Thời Gian Nấu:  1h

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

do chua 2

 • Nguồn: BNN Recipe
 • Độ Khó: 1/5
 • Thời Gian Chuẩn Bị: 20mn
 • Thời Gian Nghĩ: 48h
 • Thời Gian Nấu: 0mn