1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.75 (2 Votes)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (5 Votes)

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

 Philips Spaghetti - Bún Lớn - Mì Lớn

a spaghetti

Source: Philips
 
Size: 1.6mm x 1.6mm
 
Use: 
 • Spaghetti
 • Mì tàu sợi lớn
 • Bún tươi sợi lớn 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.29 (7 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

 Philips Tagliatelle - Phở Lớn - Mì Quảng

a tagliatelle

Source: Philips
 
Size: 7mm x 1.6mm
 
Use
 • Tagliatelle
 • Bánh Phở dày
 • Mì Quảng
 • Mì Ý Tagliatelle dày

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.30 (5 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

 Philips Udon - Spaghetti Quadri - Bún Bò Huế

a udon2

Source: Philips

Size: 2.5mm
 
Use
 • Udon
 • Spaghetti Quadri
 • Bún Bò Huế Việt Nam
 • Canh Bún Việt Nam
 • Mì sợi to xào

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.07 (7 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

 Philips Thick Noodle - Udon - Bánh Canh

a banhcanh

 
Source: Philips 
Size: 3mm
Use
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.70 (5 Votes)

Bạn đánh giá: 3 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

 Philips Pappardelle - Bánh Phở To

a pappardelle

Source: Philips
 
Size: 14mm x 1.6mm
 
Use
 • Bánh Phở dày
 • Mì Quảng
 • Mì Ý Tagliatelle dày

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.75 (2 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

 Philips Cleaning Tool - Rửa Pappardelle - Phở To

a cleaningpappardelleSource: Philips

Size: 7mm x 1.5mm

Use
 • Dụng Cụ Rửa Pappardelle - Bánh Phở To

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.50 (5 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

 Philips Fettucini - Tagliolini - Phở Trung

a fettucini

Source: Philips
 
Size: 3.5mm x 1.6mm
 
Use: 
 • Fettucini
 • Tagliolini
 • Bánh Phở Trung 
 • Bánh Canh Gạo
 • Hủ Tiếu

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.75 (4 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

 Philips Pennes - Macharoni - Nui Ống

a pennes

Source: Philips
 
Use: 
 • Nui Pennes - Macharoni - Nui Ống

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

 Philips Cookie - Bánh Quy - Con Đuông

a cookie2

Source: Philips
 
Use
 • Cookies - Bánh Quy

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.75 (2 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

 Philips Ramen - Spaghetti - Bún bò nhỏ - Bún Lớn

a spaghetti grossi

Source: Philips

Size: 2mm
 
Use: 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

 Philips Lasagne - Hoành Thánh

a lasagne

Source: Philips
 
Size: Inside 0.8mm and 1.2mm
 
Use
 • Lasagne
 • Hoành thánh dày
 • Gyosa
 • Há Cảo

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.61 (9 Votes)

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

 Philips Cleaning Tool Thick Noodle/ Rửa Bánh Canh

a cleaningthicknoodle

Source: Philips Asian
Size: 3mm
Use
 • Cleaning Tool Thick Noodle
 • Dụng cụ rửa khuôn Bánh Canh